เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทจะใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีพนักงานมีค่าลดหย่อนค่าเบี้ยประกันชีวิตที่มีการจ่ายครั้งเดียวตอนปลายปี ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทจะต้องคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย และออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างไร

           ในการคำนวณการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ให้คำนวณภาษีตามเกณฑ์ในมาตรา 48 แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับการหักลดหย่อน ตามมาตรา 47(1)(ง)(ช)(ซ) และ (ฌ) แห่งประมวลรัษฎากร จะต้องเป็นกรณีที่มีการจ่ายเงินค่าลดหย่อนนั้นไปจริง และมีหลักฐานการจ่าย หรือมีคำรับรองชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรของผู้มีเงินได้ ดังนั้น           1. ค่าเบี้ยประกันชีวิต  เมื่อมีการจ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิตตอนปลายปี ให้หักลดหย่อนได้เมื่อมีการจ่ายจริง คือ ปลายปี           2. ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สามารถเลือกคำนวณได้ 2 วิธี ดังนี้               (1) คำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย แต่ละเดือน โดยหักค่าลดหย่อนตามที่จ่ายจริง และสะสมเพิ่มขึ้นทุกเดือน หรือ               (2) ผู้มีเงินได้จะนำค่าลดหย่อนตามสิทธิ์ไปรวมคำนวณเมื่อถึงกำหนดเวลายื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91  หากมีภาษีหัก ณ ที่จ่าย และนำส่งเกินไป สามารถขอคืนได้ภายใน 3 ปี นับแต่วันสุดท้ายแห่งปี ซึ่งได้หักภาษี ณ ที่จ่าย เกินไป ตามมาตรา 63 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งปัจจุบันได้มีพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 38) พ.ศ.2557 แก้ไขให้ยื่นคำร้องขอคืนภายใน 3 ปี นับแต่วันสุดท้ายแห่งกำหนดเวลายื่นรายการภาษีตามที่กฎหมายกำหนด และใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (14 พฤศจิกายน 2557)           สำหรับการออกหนังสือรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร กรณีจ่ายเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้ระบุจำนวนเงินที่ได้หักจากเงินได้ของผู้มีเงินได้เข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานในการใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91ในปีภาษีนั้นๆ ตามข้อ 2(35) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)
บริษัทจะใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการคำนวณภาษีหัก ที่จ่าย กรณีพนักงานมีค่าลดหย่อนค่าเบี้ยประกันชีวิตที่มีการจ่ายครั้งเดียวตอนปลายปี ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทจะต้องคำนวณภาษีหัก ที่จ่าย และออกหนังสือรับรองการหักภาษี ที่จ่าย กรณีจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างไร
บริษัทจะโอนอาคารและที่ดินเพื่อไปลงทุนในอ บริษัทจัดการกองทุนรวมที่ตั้งตามพระราชบัญ