เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทจะขายสินค้าใกล้หมดอายุ สินค้าหมดอายุ สินค้าที่เหลือจากการส่งออก สินค้าไม่ได้มาตรฐาน สินค้าชำรุด วัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์ที่มีตำหนิไม่สามารถนำไปใช้ในการผลิต ในราคาต่ำกว่าราคาทุนหรือราคาตลาดได้หรือไม่

          การขายสินค้าดังกล่าว เป็นการโอนทรัพย์สินโดยมีค่าตอบแทนต่ำกว่าราคาตลาด ถ้าได้มีการตรวจสอบสภาพสินค้าตามเงื่อนไขที่บริษัทได้กำหนดไว้และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจในการพิจารณาให้เป็นสินค้าใกล้หมดอายุ ไม่ได้มาตรฐานหรือเศษซาก พร้อมทั้งจะต้องมีบุคคลร่วมสังเกตการณ์ประกอบด้วยฝ่ายคลังสินค้าและฝ่ายบัญชี โดยลงลายมือชื่อเป็นรายงานในการขาย เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการขายและการบันทึกบัญชีได้ขายสินค้าไปในราคาต่ำกว่าทุน ถือได้ว่าบริษัทโอนทรัพย์สินโดยมีค่าตอบแทนต่ำกว่าราคาตลาดโดยมีเหตุอันสมควร ไม่ต้องห้าม ตามมาตรา 65 ทวิ(4) แห่งประมวลรัษฎากร และบริษัทไม่จำเป็นต้องให้บุคคลอื่นรับรองอีก
บริษัทจะขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร แต่ บริษัทจะคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย แบบออกให้