เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต้องการเพิ่มทุน โดยการขายหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ มีกำไรจากการขายหุ้น มีภาระภาษีอย่างไร

         1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล              การขายหุ้นเพิ่มทุนถือเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นไม่ถือเป็นรายได้จากการประกอบกิจการหรือเนื่องจากการประกอบกิจการที่ต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนั้น กำไรจากการขายหุ้นจึงไม่ต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล          2. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย              ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย เนื่องจาก ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528ฯ มิได้กำหนดให้หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้                   3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ              การขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 240) พ.ศ.2534            4. อากรแสตมป์              เนื่องจากการโอนขายหุ้น เข้าลักษณะตราสาร 2 แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์ บริษัทจึงมีหน้าที่เสียอากร โดยปิดแสตมป์บริบูรณ์ ตามมาตรา 104 แห่งประมวลรัษฎากร  
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ขายหุ้นให บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเท