บริษัทขายสินค้าให้บริษัทผู้แทนจำหน่าย มีข้อตกลงว่าหากซื้อสินค้าไปเพื่อขายได้ตามเป้าที่กำหนด บริษัทจะจ่ายส่วนลดภายหลัง (Rebate) โดยจะจ่ายลักษณะเป็นใบลดหนี้ บริษัทต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ และส่วนลดต้องมีการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

          1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย               ส่วนลดดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นรางวัล ส่วนลด หรือประโยชน์ใดๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขาย บริษัทจึงมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3 ตามข้อ 1(8) ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.118/2545ฯ           2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม และอากรแสตมป์               ส่วนลดพิเศษที่บริษัทได้รับไม่ถือเป็นมูลค่าของฐานภาษี สำหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการ ตามมาตรา 79 แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทไม่ต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่มีสิทธิออกใบกำกับภาษี ตามมาตรา 86 แห่งประมวลรัษฎากร แต่ต้องออกใบรับให้กับคู่สัญญาทุกครั้งเมื่อได้รับเงิน ตามมาตรา 105(2) แห่งประมวลรัษฎากร
บริษัทขายสินค้าให้บริษัทที่ตั้งอยู่ในเขต บริษัทขายสินค้าให้บริษัทในเขตอุตสาหกรรมแ