บริษัท ประกอบกิจการขายสินค้าพร้อมให้บริการติดตั้ง จะหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร

          หากบริษัทออกใบกำกับภาษี หรือใบแจ้งหนี้โดยรวมค่าสินค้าพร้อมค่าติดตั้งเป็นยอดเดียวกัน เข้าลักษณะเป็นการขายสินค้า ผู้จ่ายเงินไม่อยู่ในบังคับต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 3 เตรส แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับ คำสั่งกรมสรรพากรที่  ท.ป.4/2528ฯ           หากบริษัทออกใบกำกับภาษี หรือใบแจ้งหนี้โดยแยกเป็น 2 ฉบับหรือฉบับเดียวกัน แต่แยกเป็น 2 รายการ เฉพาะค่าบริการที่แยกออกจากราคาสินค้าเข้าลักษณะเป็นเงินได้จากการรับจ้างทำของ ผู้จ่ายเงินมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายอัตราร้อยละ 3 ตามข้อ 8 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528ฯ 
แหล่งข้อมูล >> รับทำบัญชี.com
บริษัท ป. และ บริษัท ท. ซึ่งบริษัททั้งสอ บริษัท พ. นิติบุคคลจดทะเบียนภายใต้กฎหมาย