เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัท ท. เป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ได้พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ (Software) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกิจการ โดยว่าจ้าง Programmer จากภายนอก เข้ามาเขียนโปรแกรมตามความต้องการของบริษัทที่ได้ออกแบบไว้ บริษัทจะนำค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดรับรู้เป็นค่าพัฒนาระบบงาน (Software) เพื่อใช้ในกิจการประเภทสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน รวมทั้งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ค่าพัฒนาระบบงาน ถือเป็นสินทรัพย์อื่น โดยบริษัทเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ บริษัทสามารถคำนวณหักค่าเสื่อมราคาเป็นระยะเวลา 5 ปี ในลักษณะของสินทรัพย์อื่น ใช่หรือไม่

          ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบงาน (Software) ที่บริษัทได้ออกแบบและว่าจ้าง Programmer ให้ดำเนินการเขียนโปรแกรมเพื่อใช้งานภายในกิจการของตนเอง ถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 เมื่อบริษัทเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์โดยไม่ได้ซื้อจากบุคคลอื่น จึงไม่ใช่รายจ่ายประเภทต้นทุนเพื่อการได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ ตามมาตรา 4(4) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 145) พ.ศ.2527 แต่เป็นทรัพย์สินอย่างอื่น ซึ่งมีสิทธิหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา ในอัตราร้อยละ 20 ตามมาตรา 4(5) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 145) พ.ศ.2527           ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2551 เป็นต้นไป ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบงาน (software) ที่บริษัทได้พัฒนาโปรแกรมขึ้นใช้เอง ให้ยังคงถือเป็นทรัพย์สินอย่างอื่น เนื่องจากบริษัทเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เองโดยไม่ได้ซื้อ ได้รับโอนกรรมสิทธิ์หรือได้มาซึ่งสิทธิการใช้จากที่อื่น ตามมาตรา 4 จัตวา แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 145) พ.ศ.2527 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฏีกาฯ (ฉบับที่ 473) พ.ศ.2551 บริษัทมีสิทธิ์หักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา ในอัตราร้อยละ 20 ตามมาตรา 4(5) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 145) พ.ศ.2527   ​
บริษัท ท. เป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ได้พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ (Software) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกิจการ โดยว่าจ้าง Programmer จากภายนอก เข้ามาเขียนโปรแกรมตามความต้องการของบริษัทที่ได้ออกแบบไว้ บริษัทจะนำค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดรับรู้เป็นค่าพัฒนาระบบงาน (Software) เพื่อใช้ในกิจการประเภทสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน รวมทั้งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ค่าพัฒนาระบบงาน ถือเป็นสินทรัพย์อื่น โดยบริษัทเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ บริษัทสามารถคำนวณหักค่าเสื่อมราคาเป็นระยะเวลา 5 ปี ในลักษณะของสินทรัพย์อื่น ใช่หรือไม่
บริษัท ท. เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีม บริษัท ท. และบริษัท ป. ควบบริษัทภายใต้บท