เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัท ท. เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ มีสำนักงานสาขาตั้งอยู่กรุงเทพมหานคร โดยบริษัท A เป็นเจ้าของอาคารที่ตั้งของสำนักงานสาขาดังกล่าว ต่อมา วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2550 บริษัท A ได้รับคำสั่งจากสำนักงานเขตให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขอาคาร เนื่องจากอาคารมีสภาพที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน โดยให้ดำเนินการปรับปรุงภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง บริษัท A ได้ปิดอาคารดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2550 เป็นต้นไป ซึ่งในวันดังกล่าว บริษัทย้ายสำนักงานสาขาไปนนทบุรี โดยบริษัทได้ยื่นคำขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.09) เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2550 ซึ่งเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด บริษัทขอยกเว้นค่าปรับอาญากรณีความผิดดังกล่าวได้หรือไม่

          การที่บริษัทย้ายสำนักงานสาขาจากกรุงเทพมหานครไปอยู่นนทบุรี ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งของสถานประกอบการอันเข้าลักษณะเป็นการเปลี่ยนแปลงรายการที่ได้จดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะในสาระสำคัญ ซึ่งจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลง ณ สถานที่ที่ได้จดทะเบียนไว้ก่อนวันย้ายสถานประกอบการไม่น้อยกว่า 15 วัน ตามมาตรา 85/8 ประกอบกับ มาตรา 91/21(3) แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น เมื่อบริษัทย้ายสำนักงานสาขาในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2550 แต่จดทะเบียนแจ้งย้ายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2550 นับเป็นระยะเวลา 16 วัน นับจากวันย้าย ซึ่งไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยไม่มีเหตุจำเป็นจนไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามกำหนดระยะเวลานั้นได้ จึงเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติ ตามมาตรา 85/8 ประกอบกับ มาตรา 91/21 (3) แห่งประมวลรัษฎากร มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท ตามมาตรา 90(9) และ มาตรา 91/21 (7) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งกรณีดังกล่าวไม่มีบทบัญญัติมาตราใดแห่งประมวลรัษฎากร ที่ให้อำนาจกรมสรรพากรในการยกเว้นค่าปรับอาญาตามความผิดดังกล่าวได้ <a< />
บริษัท ท. เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ มีสำนักงานสาขาตั้งอยู่กรุงเทพมหานคร โดยบริษัท A เป็นเจ้าของอาคารที่ตั้งของสำนักงานสาขาดังกล่าว ต่อมา วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2550 บริษัท A ได้รับคำสั่งจากสำนักงานเขตให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขอาคาร เนื่องจากอาคารมีสภาพที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน โดยให้ดำเนินการปรับปรุงภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง บริษัท A ได้ปิดอาคารดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2550 เป็นต้นไป ซึ่งในวันดังกล่าว บริษัทย้ายสำนักงานสาขาไปนนทบุรี โดยบริษัทได้ยื่นคำขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.09) เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2550 ซึ่งเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด บริษัทขอยกเว้นค่าปรับอาญากรณีความผิดดังกล่าวได้หรือไม่
บริษัท ท. เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักท บริษัท ท. เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีม