เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัท จ้างผู้ควบคุมการซ่อมหรือผู้เชี่ยวชาญในต่างประเทศ มาให้บริการซ่อมอากาศยานที่โดยผู้ให้บริการต้องได้รับการรับรองมาตรฐานสากล มีหน้าที่ควบคุมการซ่อม ให้คำปรึกษา และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เจ้าหน้าที่ โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทเป็นผู้ดำเนินการซ่อมเองภายใต้การกำกับดูแลของผู้ควบคุม บริษัท M ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของเชค เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในไทย เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 11 เดือน เมื่อบริษัทจ่ายค่าบริการ Supervision Fee ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายและนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือไม่

          1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล               บริษัท M ส่งผู้เชี่ยวชาญเข้ามาปฎิบัติหน้าที่ในไทยเป็นระยะเวลารวมกันเกิน 6 เดือน ในระยะเวลา 12 เดือน ถือว่ามีสถานประกอบการถาวรในไทย ตามข้อ 5 วรรคสอง (ญ) แห่งอนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่างไทยกับเชค บริษัท M จึงมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในไทยจากเงินได้หรือกำไรเพียงเท่าที่ถือว่าเป็นของสถานประกอบการถาวรนั้น ตามมาตรา 76 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร           2. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย               บริษัทผู้จ่ายเงินค่าบริการให้ มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 5 โดยใช้แบบแสดงรายการแบบ ภ.ง.ด.53 นำส่งกรมสรรพากรภายใน 7 วัน นับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงินได้พึงประเมิน ตามข้อ 12 และ ข้อ 13 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528ฯ           3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม               เนื่องจากบริษัท M เป็นผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักร ได้เข้ามาขายสินค้าหรือให้บริการในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว โดยไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 85/3 แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทมีหน้าที่ต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการต่างประเทศต้องเสีย โดยยื่นแบบและนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ.36) ภายใน 7 วันนับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงินได้ให้แก่ผู้ประกอบการต่างประเทศ ตามมาตรา 83/6 แห่งประมวลรัษฎากร
บริษัท จ้างผู้ควบคุมการซ่อมหรือผู้เชี่ยวชาญในต่างประเทศ มาให้บริการซ่อมอากาศยานที่โดยผู้ให้บริการต้องได้รับการรับรองมาตรฐานสากล มีหน้าที่ควบคุมการซ่อม ให้คำปรึกษา และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เจ้าหน้าที่ โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทเป็นผู้ดำเนินการซ่อมเองภายใต้การกำกับดูแลของผู้ควบคุม บริษัท M ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของเชค เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในไทย เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 11 เดือน เมื่อบริษัทจ่ายค่าบริการ Supervision Fee ต้องหักภาษี ที่จ่ายและนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือไม่
บริษัท จ้างบุคคลธรรมดา โดยมีการกำหนดอายุ บริษัท ซ. ประกอบกิจการขายสินค้าโดยวิธีให