เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัท ข. จำกัด (ผู้รับเงินปันผล) ถือหุ้นในบริษัท ก. จำกัด (ผู้จ่ายเงินปันผล) ไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละ 25 และบริษัท ก. จำกัดไม่ได้ถือหุ้นในบริษัท ข. จำกัด เมื่อบริษัท ก. จำกัด จ่ายเงินปันผลให้บริษัท ข. จำกัด เงินปันผล ดังกล่าวได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมาเป็นรายได้ทั้งจำนวน ต่อมาบริษัท ก. จำกัด เข้าไปถือหุ้นในบริษัท ข. จำกัด เงินปันผลที่ได้รับยกเว้นต้องนำมาเป็นรายได้กึ่งหนึ่งหรือไม่

          การที่บริษัทผู้จ่ายเงินปันผลเข้าถือหุ้นในบริษัทผู้รับเงินปันผลหลังจากมีการจ่ายเงินปันผลแล้วไม่ว่าจะอยู่ในรอบระยะเวลาบัญชีที่รับเงินปันผลนั้นมาหรือไม่ก็ตาม ย่อมมีผลให้เงินปันผลที่ได้รับยกเว้น ตามมาตรา 65 ทวิ(10)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ต้องกลับมาเป็นเงินปันผลที่ต้องนำมาคำนวณเป็นรายได้กึ่งหนึ่ง ตามมาตรา 65 ทวิ(10) วรรคหนึ่ง แห่งประมวลรัษฎากร ​
บริษัท ข. จำกัด (ผู้รับเงินปันผล) ถือหุ้นในบริษัท ก. จำกัด (ผู้จ่ายเงินปันผล) ไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละ 25 และบริษัท ก. จำกัดไม่ได้ถือหุ้นในบริษัท ข. จำกัด เมื่อบริษัท ก. จำกัด จ่ายเงินปันผลให้บริษัท ข. จำกัด เงินปันผล ดังกล่าวได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมาเป็นรายได้ทั้งจำนวน ต่อมาบริษัท ก. จำกัด เข้าไปถือหุ้นในบริษัท ข. จำกัด เงินปันผลที่ได้รับยกเว้นต้องนำมาเป็นรายได้กึ่งหนึ่งหรือไม่
บริษัท ข. จ่ายเงินค่าเช่าล่วงหน้าจำนวนหน บริษัท ข. ทำสัญญากู้ยืมเงินกับบริษัทในเค