บริษัท ก. ได้ทำสัญญารับจ้างบริษัท การท่าอากาศยานไทยจำกัด (มหาชน) โดยได้เริ่มงานไปบางส่วน ต่อมาเมื่อ บริษัท ก. ได้มีการเปลี่ยนตัวผู้ถือหุ้น บริษัท การท่าฯ ได้มีสัญญาแนบท้ายสัญญาเดิมให้บริษัท ข. เข้ามาดำเนินงานแทนโดยความเห็นชอบของทั้งสองฝ่าย คือ บริษัท ก และบริษัท ข ดังนั้นบริษัท ก. จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่ได้ทำงานไปแล้ว ต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

          หากบริษัท ก. เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม เนื่องจากการประกอบกิจการของบริษัท ก. เข้าลักษณะเป็นการให้บริการ ตามมาตรา 77/1(10) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจากมูลค่าทั้งหมดที่ได้รับจากการให้บริการ ตามมาตรา 79 แห่งประมวลรัษฎากร และเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากบริษัทผู้ว่าจ้างซึ่งเป็นผู้รับบริการได้ ตามมาตรา 82/4 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลรัษฎากร
บริษัท ก. ได้ทำสัญญารับจ้างบริษัท การท่าอากาศยานไทยจำกัด (มหาชน) โดยได้เริ่มงานไปบางส่วน ต่อมาเมื่อ บริษัท ก. ได้มีการเปลี่ยนตัวผู้ถือหุ้น บริษัท การท่าฯ ได้มีสัญญาแนบท้ายสัญญาเดิมให้บริษัท ข. เข้ามาดำเนินงานแทนโดยความเห็นชอบของทั้งสองฝ่าย คือ บริษัท และบริษัท ดังนั้นบริษัท ก. จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่ได้ทำงานไปแล้ว ต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
บริษัท ก. ได้ถูกประเมินภาษีเงินได้นิติบุ บริษัท ก. ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI