เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัท ก. ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ประกอบธุรกิจจำหน่ายน้ำหอม บริษัทได้นำเข้าสินค้าโดยมีบริษัท ข. เป็นตัวแทนในการนำสินค้าเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อมากรมศุลกากรได้ทำการตรวจสอบกิจการของบริษัท และพบว่าบริษัท ข. ได้ร่วมกันกระทำผิดฐานสำแดงเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรอันเป็นความผิด ซึ่งคณะกรรมการเปรียบเทียบของกรมศุลกากรได้วินิจฉัยให้บริษัทจะต้องชำระเงินให้แก่กรมศุลกากร ในส่วนเบี้ยปรับภาษีมูลค่าเพิ่มอีก 1 เท่าและเงินเพิ่ม บริษัทมีสิทธินำเงินที่ต้องชำระให้แก่กรมศุลกากรดังกล่าวมาลงเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้หรือไม่

          เบี้ยปรับภาษีมูลค่าเพิ่มและเงินเพิ่มดังกล่าวเป็นเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามประมวลรัษฎากร บริษัทจึงไม่มีสิทธินำมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา 65 ตรี(6) แห่งประมวลรัษฎากร             หมายเหตุ ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2560 เป็นต้นไป เบี้ยปรับและหรือเงินเพิ่มภาษีอากร ค่าปรับทางอาญา ที่มิให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษี ตามมาตรา 65 ตรี(6) แห่งประมวลรัษฎากร ให้หมายถึง เบี้ยปรับและหรือเงินเพิ่มภาษีอากร ค่าปรับทางอาญาตามกฎหมายภาษีอากรทุกประเภท ตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร ที่ 40/2560ฯ โดยยกเลิกคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร ที่ 10/2528ฯ
บริษัท ก. ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ประกอบธุรกิจจำหน่ายน้ำหอม บริษัทได้นำเข้าสินค้าโดยมีบริษัท ข. เป็นตัวแทนในการนำสินค้าเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อมากรมศุลกากรได้ทำการตรวจสอบกิจการของบริษัท และพบว่าบริษัท ข. ได้ร่วมกันกระทำผิดฐานสำแดงเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรอันเป็นความผิด ซึ่งคณะกรรมการเปรียบเทียบของกรมศุลกากรได้วินิจฉัยให้บริษัทจะต้องชำระเงินให้แก่กรมศุลกากร ในส่วนเบี้ยปรับภาษีมูลค่าเพิ่มอีก 1 เท่าและเงินเพิ่ม บริษัทมีสิทธินำเงินที่ต้องชำระให้แก่กรมศุลกากรดังกล่าวมาลงเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้หรือไม่
บริษัท ก. ตกลงจะแบ่งจ่ายผลกำไรจากการดำเน บริษัท ก. ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยประกอบธุรก