เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัท ก ได้เรียกเก็บค่าเบี้ยประกันภัย และค่าอากรแสตมป์จากบริษัท ข ลูกค้าผู้เอาประกันภัย บริษัท ก ต้องคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างไร และบริษัท ข ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร

          1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม               การประกอบธุรกิจรับประกันวินาศภัยถือเป็นการให้บริการ ตามมาตรา 77/1(10) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทต้องนำค่าเบี้ยประกันและค่าอากรแสตมป์ที่ได้รับจากผู้เอาประกันภัยมาคำนวณเป็นฐานภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งหมด เพราะถือเป็นมูลค่าทั้งหมดที่บริษัทได้รับหรือพึงได้รับจากการให้บริการ ตามมาตรา 79 แห่งประมวลรัษฎากร           2. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย               ให้คำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากมูลค่าที่ได้รับจากการให้บริการ คือ ค่าเบี้ยประกันภัยและค่าอากรแสตมป์ ในอัตราร้อยละ 1 ตามข้อ 12/3 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528ฯ
บริษัท ก ได้ส่งพนักงานคนไทยซึ่งเป็นลูกจ้ บริษัท ก. (ผู้ว่าจ้าง) ซึ่งเป็นนิติบุคคล