เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัท Forwarder ประกอบกิจการเป็นตัวแทนหรือนายหน้า ทำหน้าที่เป็นตัวกลางติดต่อระหว่างลูกค้ากับสายการเดินเรือ เพื่อให้ลูกค้าตกลงซื้อค่าขนส่งจากสายการเดินเรือ ธุรกรรมเกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยไม่ได้ทำสัญญาแต่งตั้งเป็นตัวแทนหรือนายหน้าเป็นหนังสือ เมื่อ Forwarder ได้รับเงินค่านายหน้าหรือตัวแทน จากสายการเดินเรือ ซึ่งเป็นนิติบุคคล ที่มีภูมิลำเนาในต่างประเทศ มีภาระภาษีอะไรบ้าง

          1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล               บริษัท Forwarder มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับรายได้ค่าบำเหน็จที่ได้รับจากสายการเดินเรือ  ตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร           2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม               กรณีดังกล่าวไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร           3. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย               สายการเดินเรือ  ซึ่งเป็นผู้จ่ายเงินได้  ไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
บริษัท Forwarder ประกอบกิจการเป็นตัวแทนหรือนายหน้า ทำหน้าที่เป็นตัวกลางติดต่อระหว่างลูกค้ากับสายการเดินเรือ เพื่อให้ลูกค้าตกลงซื้อค่าขนส่งจากสายการเดินเรือ ธุรกรรมเกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยไม่ได้ทำสัญญาแต่งตั้งเป็นตัวแทนหรือนายหน้าเป็นหนังสือ เมื่อ Forwarder ได้รับเงินค่านายหน้าหรือตัวแทน จากสายการเดินเรือ ซึ่งเป็นนิติบุคคล ที่มีภูมิลำเนาในต่างประเทศ มีภาระภาษีอะไรบ้าง
บริษัท Forwarder จ่ายค่าขนส่งระหว่างประเ บริษัท Forwarder ประกอบกิจการเป็นตัวแทนห