เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัท (ผู้ซื้อ) และบริษัท (ผู้ขาย) ทำสัญญาซื้อขายกิจการบางส่วน โดยคู่สัญญาได้โอนและรับโอนทรัพย์สินและหนี้สินกิจการที่ซื้อขายประกอบด้วย ที่ดิน อาคาร โรงงาน เครื่องจักร อุปกรณ์ อะไหล่ วัตถุดิบ และสินค้าคงคลัง ลูกหนี้และเจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น ราคาซื้อขาย จำนวน 190,000,000 บาท ราคาตามบัญชีสุทธิ (net book value) ตามการประเมินราคา โดยผู้เชี่ยวชาญการประเมินราคาอิสระ ณ วันทำสัญญาซื้อขาย จำนวน 900,000,000 บาท ผลต่างระหว่างราคาซื้อขายและราคาตามบัญชีสุทธิ จำนวน 710,000,000 บาท ซึ่งเป็นรายได้ค่าความนิยมติดลบ (negative goodwill) ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป บริษัทผู้ซื้อมีภาระภาษีที่เกี่ยวข้องอย่างไร

           ผลต่างระหว่างราคาซื้อขายกับราคาตามบัญชีสุทธิ มีภาระภาษี ดังนี้            1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล                บริษัทผู้ซื้อจะต้องนำส่วนต่างระหว่างราคาซื้อขายตามสัญญากับราคาที่พึงซื้อทรัพย์สินนั้นได้ตามปกติ ตามมาตรา 65 ทวิ(3) แห่งประมวลรัษฎากร จำนวน 710,000,000 บาท มารวมคำนวณเป็นรายได้ทั้งจำนวนทันทีในรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้รับซื้อกิจการนั้น เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร นอกเหนือจากราคาซื้อขายตามสัญญา (190,000,000 บาท)            2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม                ส่วนต่างดังกล่าว เข้าลักษณะเป็นการขายสินค้าไม่มีรูปร่าง อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร ในอัตราร้อยละ 7 ตามมาตรา 80 แห่งประมวลรัษฎากร โดยมีความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นเมื่อได้รับชำระราคาสินค้า เว้นแต่กรณีที่ได้มีการกระทำดังต่อไปนี้เกิดขึ้นก่อนได้รับชำระราคาสินค้า ก็ให้ความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อได้มีการกระทำนั้นๆ ด้วย                1. โอนกรรมสิทธิ์สินค้า หรือ                2. ได้ออกใบกำกับภาษี                     ทั้งนี้ โดยให้ความรับผิดเกิดขึ้นตามส่วนของการกระทำนั้นๆ แล้วแต่กรณี ตามมาตรา 78/3(1) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 2 ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 189 (พ.ศ.2534) โดยไม่ต้องออกใบกำกับภาษี ตามข้อ 2 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.86/2542ฯ 
บริษัท (ผู้ซื้อ) และบริษัท (ผู้ขาย) ทำสัญญาซื้อขายกิจการบางส่วน โดยคู่สัญญาได้โอนและรับโอนทรัพย์สินและหนี้สินกิจการที่ซื้อขายประกอบด้วย ที่ดิน อาคาร โรงงาน เครื่องจักร อุปกรณ์ อะไหล่ วัตถุดิบ และสินค้าคงคลัง ลูกหนี้และเจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น ราคาซื้อขาย จำนวน 190,000,000 บาท ราคาตามบัญชีสุทธิ (net book value) ตามการประเมินราคา โดยผู้เชี่ยวชาญการประเมินราคาอิสระ วันทำสัญญาซื้อขาย จำนวน 900,000,000 บาท ผลต่างระหว่างราคาซื้อขายและราคาตามบัญชีสุทธิ จำนวน 710,000,000 บาท ซึ่งเป็นรายได้ค่าความนิยมติดลบ (negative goodwill) ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป บริษัทผู้ซื้อมีภาระภาษีที่เกี่ยวข้องอย่างไร
บริจาคให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรมส่งเ บริษัท (ผู้เช่า) ได้ทำสัญญาเช่ารถยนต์กับ