บริจาคเงินให้กับกองทุนสวัสดิการ กรมการแพทย์ สามารถนำไปหักลดหย่อนได้หรือไม่

          ได้ เท่ากับจำนวนเงินที่ได้บริจาคจริง แต่เมื่อรวมกับเงินบริจาค ตามมาตรา 47(7) แห่งประมวล รัษฎากร แล้ว ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 10 ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและหักค่าลดหย่อนอื่น ๆ แล้ว (ลำดับที่ 81 ของประกาศกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ เรื่อง กำหนดกองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการฯ ลงวันที่ 4 มกราคม 2548 แก้ไขเพิ่มเติมโดย ประกาศกรมสรรพากร ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 16) ลงวันที่ 28 เมษายน 2551)           ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อสถานสาธารณกุศฟลที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th => เลือกเมนู “บริการข้อมูล” => เลือกเมนู “รายชื่อมูลนิธิ สถานสาธารณกุศล ที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคได้” ​​
บริจาคเงินให้กับกองทุนสวัสดิการ กรมการพั บริจาคเงินให้กับกองทุนสวัสดิการ กรมชลประ