บริจาคเงินให้กับกองทุนสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถนำใบเสร็จรับเงินบริจาค มาหักลดหย่อนได้หรือไม่

          กองทุนสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการประกาศเป็นองค์การสาธารณกุศล ลำดับที่ 702 ของประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 2) ซึ่งประกาศเพิ่มเติมตามประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 418) ผู้บริจาคสามารถนำเงินบริจาคไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ได้​
บริจาคเงินให้กับกองทุนพระเจ้าหลานเธอ พระ บริจาคเงินให้กับกองทุนสวัสดิการ กรมการขน