บริจาคเงินให้กับกองทุนพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ สามารถนำใบเสร็จรับเงินบริจาค มาหักลดหย่อนได้หรือไม่

          ผู้มีเงินได้สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคได้เท่ากับจำนวนเงินที่บริจาคจริงในปีภาษีนั้น แต่รวมกันต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 10 ของเงินได้สุทธิที่เหลือจากการหักค่าใช้จ่าย ค่าลดหย่อนประเภทอื่น ตามมาตรา 47(7) แห่งประมวลรัษฎากร เงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 420) พ.ศ.2547 และเงินสนับสนุนการกีฬา ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 428) พ.ศ.2548 แล้ว           ดังนั้น  ผู้บริจาคเงินให้กับ “กองทุนพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์”  ซึ่งได้รับการประกาศเป็นองค์การสาธารณกุศล ลำดับที่ 756 ของประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 2) ซึ่งประกาศเพิ่มเติมตามประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 473)  จึงสามารถนำเงินบริจาคไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้พึงประเมินตั้งแต่ปีภาษี 2554 เป็นต้นไป
บริจาคเงินให้กับกองทุน 36 ปี สำนักงบประม บริจาคเงินให้กับกองทุนสนับสนุนการให้ความ