บริจาคเงินให้กองทุนปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ปีที่ 50 สามารถนำใบเสร็จรับเงินบริจาค มาหักลดหย่อนได้หรือไม่

          ได้ เท่ากับจำนวนเงินที่ได้บริจาคจริง แต่เมื่อรวมกับเงินบริจาค ตามมาตรา 47(7) แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 10 ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและหักค่าลดหย่อนอื่น ๆ แล้ว  ทั้งนี้สำหรับเงินได้พึงประเมินที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 ถึง พ.ศ.2550 (ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 423) พ.ศ.2547)           ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อสถานสาธารณกุศลที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร  www.rd.go.th   =>   เลือกเมนู “บริการข้อมูล” =>  เลือกเมนู “รายชื่อมูลนิธิ  สถานสาธารณกุศล ที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคได้”​
บริจาคเงินให้กองทุนที่วัดตั้งขึ้นแต่ไม่ม บริจาคเงินให้กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลาง