บริจาคเงินให้กองทัพเรือ เพื่อจัดสร้างพระราชานุสาวรีย์จอมพลเรือสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก สามารถนำมาหักลดหย่อนเป็นเงินบริจาคในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้หรือไม่

          กองทัพเรือเป็นส่วนราชการ ไม่เข้าลักษณะเป็นสถานพยาบาลและสถานศึกษาของทางราชการ หรือองค์การ หรือสถานสาธารณกุศลอื่น ตามมาตรา 47(7)(ก)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น ผู้บริจาคทุนทรัพย์ให้แก่กองทัพเรือจึงไม่มีสิทธินำเงินบริจาคนั้นมาหักเป็นค่าลดหย่อนเงินบริจาคได้ ​
บริจาคเงินเพื่อสมทบทุนโครงการโพธิ์ทองของ บริจาคเงินให้กองทุนที่วัดตั้งขึ้นแต่ไม่ม