บริจาคเงินเพื่อสมทบทุนโครงการปลูกป่าชายเลนถาวร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสทรงพระชนมายุ 72 พรรษา สามารถนำใบเสร็จรับเงินบริจาคมาหักลดหย่อนได้หรือไม่

          ได้ เท่ากับจำนวนเงินที่ได้บริจาคจริง แต่เมื่อรวมกับเงินบริจาค ตามมาตรา 47(7) แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 10 ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและหักค่าลดหย่อนอื่น ๆ แล้ว (ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 417) พ.ศ.2546)           ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อสถานสาธารณกุศลที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร  www.rd.go.th   =>  เลือกเมนู “บริการข้อมูล” =>  เลือกเมนู “รายชื่อมูลนิธิ สถานสาธารณกุศล ที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคได้”​
บริจาคเงินเพื่อสมทบทุนสร้างมหาจุฬาลงกรณ์ บริจาคเงินเพื่อสมทบทุนโครงการร้อยใจช่วยเ