บริจาคเงินเพื่อสมทบทุนสร้างมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วัดชลประทานรังสฤษฎ์ ใบอนุโมทนาบัตรระบุว่าเป็นกิจส่งเสริมพระพุทธศาสนาในส่วนศึกษาปฏิบัติและเผยแพร่พระธรรม สามารถนำมาหักค่าลดหย่อนในส่วนของเงินสนับสนุนการศึกษา ตามข้อ 8 ใน ภ.ง.ด.91 ได้หรือไม่

          การหักค่าลดหย่อนกรณีการบริจาคเงินสนับสนุนเพื่อการศึกษา ต้องเป็นไป ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 420) พ.ศ.2547 และ ประกาศอธิบดีฯ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ สำหรับเงินได้ที่จ่ายเพื่อการสนับสนุนการศึกษา ซึ่งสามารถหารายละเอียดได้จากเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th และกรณีที่หารือไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะขอหักลดหย่อนตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว​
บริจาคเงินเข้ากองทุนมหาวิทยาลัย หักค่าลด บริจาคเงินเพื่อสมทบทุนโครงการปลูกป่าชายเ