บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ให้วัดได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

           วัดวาอารามถือเป็นสถานสาธารณกุศล ซึ่งการบริจาคสินค้าให้แก่องค์การหรือสถานสาธารณกุศล ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 3(4)(ข) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 239) พ.ศ.2534
บริจาคอสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดิน ให้แก่ บริจาคเงินถวายในหลวงโดยเสด็จพระราชกุศลตา