บริจาคอสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดิน ให้แก่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้รับยกเว้นภาษีอะไรบ้าง

          หากเป็นการโอนกรรรมสิทธิหรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2546 เป็นต้นไป ให้แก่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (กรณีบุคคลธรรมดาเป็นผู้บริจาค) ภาษีเงินได้นิติบุคคล (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้บริจาค) ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 427) พ.ศ.2548
บริจาคสินค้าให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหาน บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ให้วัดได้รับยกเว