บริจาคสิ่งของให้แก่องค์การหรือสถานสาธารณกุศลตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

           การบริจาคสินค้าให้แก่องค์การหรือสถานสาธารณกุศลได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 3(4)(ข) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 239)
บริจาคร่วมกันหลายคน หักค่าลดหย่อนอย่างไร บริจาคสินค้าที่มีไว้เพื่อขาย เสียภาษีมูล