นิติบุคคลไทย เปลี่ยนผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติ ถือเป็นนิติบุคคลต่างประเทศหรือไม่

          ถือเป็นนิติบุคคลไทย เนื่องจากจดทะเบียนตามกฎหมายไทย​
นิติบุคคลได้รับเงินปันผลจากการลงทุนในบริ นโยบายบัญชีแตกต่างกัน เมื่อจะใช้นโยบายบั