นิติบุคคลในสหรัฐอเมริกาส่งพนักงานเข้ามาปฏิบัติงานเกิน 90 วัน ถือว่ามีสถานประกอบการถาวรในไทย

          บริษัทที่ปรึกษาได้เข้ามาปฏิบัติงานบางส่วนในไทยมากกว่า 90 วัน ทำให้บริษัทที่ปรึกษามีสถานประกอบการถาวรในไทย ตามข้อ 5 วรรคสาม (ข) แห่งอนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา บริษัท A มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในไทย ตามมาตรา76 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร และ ข้อ 7 วรรคหนึ่ง แห่งอนุสัญญาดังกล่าว และบริษัทผู้จ่ายต้องคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 5 จากค่าบริการและค่าใช้จ่ายทางตรงที่บริษัทที่ปรึกษาทดรองจ่ายไปก่อน ​
นิติบุคคลในต่างประเทศว่าจ้างบริษัทให้ก่อ นิติบุคคลได้รับเงินปันผลจากการลงทุนในบริ