นิติบุคคลอาคารชุดทำประกันวินาศภัยอาคารและทรัพย์สินส่วนกลาง (มิใช่ประกันแต่ละห้องชุด) จึงนำเบี้ยประกันภัยที่ได้จ่ายไปนั้นมาคำนวณหาค่าเฉลี่ยตามพื้นที่ตารางของห้องชุดแต่ละห้องและเรียกเก็บจากเจ้าของห้องชุด เบี้ยประกันภัยที่นิติบุคคลฯ เรียกเก็บจากเจ้าของห้องชุดนั้นต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

          การทำประกันวินาศภัยดังกล่าวถือเป็นการจัดการและดูแลรักษาทรัพย์ส่วนกลางอันเป็นไปตามปกติวิสัยของการจัดการดูแลรักษาอาคารชุดตามความจำเป็นและสมควร ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามที่กฎหมายว่าด้วยอาคารชุดกำหนดไว้ เมื่อนิติบุคคลอาคารชุดเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยที่ได้จ่ายให้แก่บริษัทประกันภัยคืนจากเจ้าของห้องชุด จึงไม่ต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร ที่ 33/2540ฯ
นิติบุคคลอาคารชุดทำประกันวินาศภัยอาคารและทรัพย์สินส่วนกลาง (มิใช่ประกันแต่ละห้องชุด) จึงนำเบี้ยประกันภัยที่ได้จ่ายไปนั้นมาคำนวณหาค่าเฉลี่ยตามพื้นที่ตารางของห้องชุดแต่ละห้องและเรียกเก็บจากเจ้าของห้องชุด เบี้ยประกันภัยที่นิติบุคคลฯ เรียกเก็บจากเจ้าของห้องชุดนั้นต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
นิติบุคคลอาคารชุดต้องเสียภาษีหรือไม่ นิติบุคคลเลิกกันและอยู่ระหว่างชำระบัญชีใ