นิติบุคคลอาคารชุดชาญ ให้บริการสถานที่จอดรถและโทรศัพท์สาธารณะ มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้หรือไม่ หากยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.94 ไว้แล้วจะขอคืนได้หรือไม่

          นิติบุคคลอาคารชุด เป็นนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522 ไม่เข้าลักษณะเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร            กรณีนิติบุคคลชาญ ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.94 เป็นการเสียภาษีเงินได้โดยไม่มีหน้าที่ต้องเสีย           หากมีความประสงค์จะขอคืนเงินภาษีดังกล่าว ก็ให้ยื่นคำร้อง ตามแบบ ค.10 เป็นรายปีภาษี ภายในกำหนด 3 ปี นับแต่วันสุดท้ายแห่งกำหนดเวลายื่นรายการภาษีตามที่กฎหมายกำหนด ตามมาตรา 27 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร
นิติบุคคลอาคารชุดจ่ายเงินเดือนพนักงาน หร นิติบุคคลอาคารชุดต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่า