นิติบุคคลอาคารชุดจ่ายเงินเดือนพนักงาน หรือจ่ายค่าจ้างทำของต้องขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรหรือไม่

          นิติบุคคลอาคารชุดไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีอากรตามประมวลรัษฏากร แต่เมื่อจ่ายเงินได้ที่มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามประมวลรัษฏากร ให้ยื่นคำร้องขอมีเลขประจำตัวและบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร แบบ ล.ป.10.4 ก่อนวันที่จ่ายเงินได้ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตท้องที่ที่ผู้จ่ายเงินได้มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ หรือมีสำนักงานตั้งอยู่ ตามข้อ 2(3) และข้อ 3(3) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล และผู้จ่ายเงินได้ซึ่งมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย มีและใช้เลขประจำตัวในการปฏิบัติการตามประมวลรัษฎากร พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน
นิติบุคคลอาคารชุด หมู่บ้านจัดสรร หรือนิต นิติบุคคลอาคารชุดชาญ ให้บริการสถานที่จอด