นิติบุคคลอาคารชุด หมู่บ้านจัดสรร หรือนิติบุคคลอื่น จ่ายค่าจ้างให้กับพนักงาน ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร

          นิติบุคคลอาคารชุด หมู่บ้านจัดสรร หรือนิติบุคคลอื่น จ่ายค่าจ้าง ให้กับพนักงานนิติบุคคลอาคารชุด หมู่บ้านจัดสรร หรือนิติบุคคลอื่น ซึ่งเป็นการจ่ายเงินได้ ตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร โดยศึกษาวิธีการคำนวณได้จาก คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.96/2543ฯ 
นิติบุคคลอาคารชุด ตามพระราชบัญญัติอาคารช นิติบุคคลอาคารชุดจ่ายเงินเดือนพนักงาน หร