นิติบุคคลอาคารชุด ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522 ให้บุคคลภายนอกเช่าผนังด้านนอกอาคารติดสติกเกอร์ สื่อภาพโฆษณา ผลิตด้วยระบบ Inkjet Outdoor ที่มีคุณภาพสูงแบบใช้กาวอยู่ด้านหลัง และมีน้ำหนักเบาติดที่ผนังฯ ไม่ต้องมีโครงเหล็ก กรอบเหล็กมารองรับ โดยทำเป็นสัญญา มีภาระภาษีอะไรบ้าง

          การที่นิติบุคคลอาคารชุดมีรายได้จากการให้เช่าผนังด้านนอกอาคารติดสติกเกอร์สื่อโฆษณาสินค้า มีภาระภาษีดังนี้           1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล               กรณีนิติบุคคลฯ มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้น ตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติ อาคารชุด พ.ศ. 2522  มีรายได้จากการประกอบกิจการ หรือเนื่องจากการประกอบกิจการให้เช่าผนังฯ ตามวัตถุประสงค์ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติดังกล่าว เนื่องจากนิติบุคคลฯ ไม่เข้าลักษณะเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่มีหน้าที่ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.50  ตามมาตรา 65 และมาตรา 66 แห่งประมวลรัษฎากร           2. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย               เนื่องจากนิติบุคคลอาคารชุดไม่เข้าลักษณะเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น ผู้จ่ายเงินได้จึงไม่มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย แต่อย่างใด           3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม               การประกอบกิจการให้เช่าผนังฯ เข้าลักษณะเป็นการประกอบกิจการให้บริการในทางธุรกิจหรือวิชาชีพ หากนิติบุคคลฯ มีรายรับจากการให้บริการเช่าผนังฯ ที่เป็นฐานภาษีมูลค่าเพิ่มเกินกว่า 1,800,000 บาท ต่อปี ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม มีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ในอัตราร้อยละ 7 จากรายรับที่ได้จากกิจการดังกล่าว ต้องออกใบกำกับภาษีให้แก่ผู้รับบริการ และเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้รับบริการ เมื่อความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น ตามมาตรา 77/1(10) มาตรา 77/2 มาตรา 78 มาตรา 82/3 มาตรา 82/4 และมาตรา 85/1 และมาตรา 86 แห่งประมวลรัษฎากร            4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ               การประกอบกิจการให้เช่าผนังฯ ไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ            5. อากรแสตมป์               สัญญาให้เช่าผนังฯ เข้าลักษณะเป็นสัญญาการให้บริการ ถือเป็นสัญญาจ้างทำของ ตามลักษณะตราสาร 4. แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์ ซึ่งต้องเสียอากรแสตมป์ ทุกจำนวนเงิน 1,000 บาทหรือเศษของ 1,000 บาทของค่าจ้าง เสียอากร 1 บาท โดยผู้รับจ้างเป็นผู้มีหน้าที่เสียอากรและขีดฆ่าอากรแสตมป์
นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรได้เรียกเก็บค่าบร นิติบุคคลอาคารชุด หมู่บ้านจัดสรร หรือนิต