นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเก็บเงินค่าบำรุงจากสมาชิก เพื่อนำมาปรับปรุงสภาพแวดล้อมของหมู่บ้าน ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

           นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับมูลค่าของฐานภาษีอันเนื่องมาจากการให้บริการในการบำรุงรักษาและการจัดสาธารณูปโภคแก่สมาชิกของนิติบุคคลนั้น ตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 378) พ.ศ.2544  ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนด ​
นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ต้องเสียภาษีเงิน นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเรียกเก็บค่าส่วนก