นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือไม่ และมีการเก็บค่าส่วนกลางเพื่อใช้ในการจ่ายค่าซ่อมบำรุงถนน ซ่อมท่อน้ำจะได้รับยกเว้นหรือไม่

          นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543            1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล               ไม่ใช่นิติบุคคล ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร ไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล            2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม               ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับมูลค่าของฐานภาษีอันเนื่องมาจากการให้บริการในการบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคแก่สมาชิกของนิติบุคคล ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 378) พ.ศ.2544
นิติบุคคลว่าจ้างนิติบุคคลไทยให้ออกแบบและ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเก็บเงินค่าบำรุงจ