นิติบุคคลว่าจ้างนิติบุคคลไทยให้ออกแบบและจัดบูธแสดงสินค้าในต่างประเทศ โดยไม่มีการให้บริการเกี่ยวกับการว่าจ้างดังกล่าวในประเทศเลย รายรับดังกล่าวต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

          ไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร เนื่องจากเป็นกรณีที่ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างอยู่ในราชอาณาจักร แต่ให้บริการนอกราชอาณาจักร
นิติบุคคลรับรู้ค่าเช่ารับล่วงหน้าเป็นราย นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ต้องเสียภาษีเงิน