นิติบุคคลรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ ได้แก่นามบัตร โบชัวร์ แผ่นพับ หนังสือ เป็นต้น โดยนิติบุคคลดังกล่าว จะจัดทำอาร์ตเวิร์ค แต่ไปว่าจ้างบุคคลหรือนิติบุคคล ทำเพลท นามบัตร พิมพ์สิ่งพิมพ์ดังกล่าว เมื่อนิติบุคคลจ่ายค่าทำเพลท ค่าพิมพ์ นิติบุคคลต้องหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่

          ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3 ตามข้อ 8 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528ฯ
นิติบุคคลรับคืนภาษีไม่ต้องแนบหนังสือรับร นิติบุคคลรับรู้ค่าเช่ารับล่วงหน้าเป็นราย