เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

นิติบุคคลมีรายได้จากการเช่าซื้อหรือขายผ่อนชำระจำเป็นหรือไม่ว่ารายได้ตามแบบ ภ.ง.ด.50 ต้องเท่ากับรายรับตามแบบ ภ.พ.30

          ไม่จำเป็นต้องเท่ากัน กรณีที่มีการเช่าซื้อหรือขายผ่อนชำระ เกินกว่า 1 รอบระยะเวลาบัญชี เนื่องจาก           รายได้ตามแบบ ภ.ง.ด.50 จะรับรู้เป็นรายได้โดย                1. กำไรที่เกิดจากการขาย รับรู้เป็นรายได้ทั้งจำนวน                2. ดอกผลเช่าซื้อหรือขายผ่อนชำระ รับรู้เป็นรายได้แต่ละงวดตามวิธีการทางบัญชีที่รับรองทั่วไป ตามข้อ 3.5 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.1/2528ฯ           รายรับ ตามแบบ ภ.พ.30 มีความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามงวดที่ถึงกำหนดชำระ ตามมาตรา 78(2) แห่งประมวลรัษฎากร ​
นิติบุคคลประกอบกิจการผลิตปุ๋ยชีวภาพ และจ นิติบุคคลรับคืนภาษีไม่ต้องแนบหนังสือรับร