นิติบุคคลที่ขอเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชีและทำให้รอบบัญชีระยะเวลาใหม่ไม่ครบ 12 เดือน ต้องประมาณการยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 ครึ่งปีหรือไม่

          กรณีรอบระยะเวลาบัญชีที่เปลี่ยนน้อยกว่า 6 เดือน ไม่ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 กรณีรอบระยะเวลาบัญชีที่เปลี่ยนมากกว่า 6 เดือน  ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.51
นิติบุคคลถูกเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ และได้ นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ