นิติบุคคลต่างประเทศ ไม่มีตัวแทนหรือ สำนักงานในไทย ขายหุ้นให้นิติบุคคลที่ตั้งอยู่ในไทย นิติบุคคลต่างประเทศจะต้องเสียภาษีให้ไทยหรือไม่

          กรณีนิติบุคคลไทย จ่ายเงินค่าหุ้นให้นิติบุคคลต่างประเทศ หากมีกำไรที่ได้จากการโอนหุ้น ต้องเสียภาษี ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร ในอัตราร้อยละ 15 หากเป็นประเทศที่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนให้พิจารณาผลได้จากทุนของอนุสัญญาประเทศนั้นๆ ประกอบ
นิติบุคคลต่างประเทศ มีหน้าที่เสียภาษีกรณ นิติบุคคลต่างประเทศมีตัวแทนของนิติบุคคลซ