นิติบุคคลต่างประเทศ มีหน้าที่เสียภาษีกรณีใดบ้าง กรณีมีเงินได้ในไทย

          1. นิติบุคคลต่างประเทศหากประกอบกิจการในไทย มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำไรสุทธิของกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่ได้กระทำในไทยในรอบระยะเวลาบัญชี ตามมาตรา 66 แห่งประมวลรัษฎากร และหากประกอบกิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและมีรายได้เกิน 1,800,000 บาทต่อปี           2. กรณีมีลูกจ้างผู้ทำการแทนหรือทำการติดต่อในการประกอบกิจการในไทย ซึ่งเป็นเหตุให้ได้รับเงินได้หรือผลกำไรในไทย ตามมาตรา 76 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ต้องเสียภาษีในไทย           3. กรณี ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร           4. กรณี ตามมาตรา 70 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
นิติบุคคลตั้งใหม่จะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค นิติบุคคลต่างประเทศ ไม่มีตัวแทนหรือ สำนั