นิติบุคคลตั้งใหม่จะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มภายในกี่วัน

          ผู้ประกอบกิจการต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มภายในกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ ตามมาตรา  85/1 แห่งประมวลรัษฎากร คือ ผู้ประกอบการซึ่งประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการ และมีมูลค่าของฐานภาษี (รายรับ) ในการประกอบกิจการเกินมูลค่าของฐานภาษีของกิจการขนาดย่อมที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกาที่ออก ตามมาตรา 81/1 แห่งประมวลรัษฎากร (ปัจจุบันเกินกว่า 1,800,000 บาทต่อปี ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 432) พ.ศ.2548 ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2548) ให้ยื่นคำขอจดทะเบียนฯ ภายใน 30 วันนับแต่           1. วันที่มูลค่าของฐานภาษี (รายรับ) ในการประกอบกิจการเกินมูลค่าของฐานภาษีของกิจการขนาดย่อม (ปัจจุบันเกินกว่า 1,800,000 บาทต่อปี ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 432) พ.ศ.2548 ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2548) หรือ           2. วันที่พระราชกฤษฎีกาใช้บังคับ สำหรับกรณีที่มีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดมูลค่าฐานภาษีของกิจการขนาดย่อมขึ้นใหม่ หรือมีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกากำหนดมูลค่าของฐานภาษีของกิจการขนาดย่อมน้อยกว่าที่กำหนดไว้ก่อน ​
นิติบุคคลซื้อพันธบัตรรัฐบาลและตั๋วสัญญาใ นิติบุคคลต่างประเทศ มีหน้าที่เสียภาษีกรณ