นิติบุคคลจ้างนิติบุคคลวงเงินเกิน 200,000 บาท ปิดอากรแสตมป์แทนชำระเป็นตัวเงินได้หรือไม่

         สัญญาจ้างทำของระหว่างนิติบุคคล สามารถใช้วิธีแสตมป์ปิดทับหรือจะชำระอากรเป็นตัวเงินแทนก็ได้ ตามมาตรา 103 แห่งประมวลรัษฎากร  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2558 เป็นต้นไป สัญญาจ้างทำของที่มีสินจ้างตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป  หรือสัญญาจ้างที่รัฐบาล องค์การของรัฐบาล เทศบาล สุขาภิบาล หรือ องค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ว่าจ้างและมีสินจ้างตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป  ต้องชำระอากรเป็นตัวเงินแทนการปิดแสตมป์ ตามข้อ 2(3) ของประกาศอธิบดีฯ อากรแสตมป์ (ฉบับที่ 37) แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีฯ อากรแสตมป์ (ฉบับที่ 54)
นิติบุคคลจดทะเบียนในสิงคโปร์ได้ยื่นคำขออ นิติบุคคลจ่ายค่า Download application ต่