นิติบุคคลจดทะเบียนในสิงคโปร์ได้ยื่นคำขออนุญาตประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ขอประกอบธุรกิจบริการทดสอบการทำงาน การควบคุม การปฏิบัติงานเบื้องต้น การเคลื่อนย้ายอุปกรณ์และการทำความสะอาดบนแท่นพักท่อในระบบแท่นหลุมผลิตก๊าซในทะเล ให้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยมีระยะเวลาการประกอบธุรกิจในไทย 150 วัน การประกอบธุรกิจของนิติบุคคลจดทะเบียนในสิงคโปร์ จะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในไทยหรือไม่

          หากนิติบุคคลซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในทางภาษีอากรในสิงคโปร์ เข้ามาให้บริการรับจ้างทำของในไทย โดยไม่มีสถานประกอบการถาวรในไทย ตามข้อ 5 แห่งอนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่างไทยกับสิงคโปร์ ไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในไทยจากเงินได้ที่ได้รับจากการให้บริการดังกล่าวซึ่งถือเป็นกำไรจากธุรกิจแต่อย่างใด ทั้งนี้ ตามข้อ 7 วรรคหนึ่ง แห่งอนุสัญญาภาษีซ้อน ดังกล่าวและ มาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 18) พ.ศ.2505 ​
แหล่งข้อมูล >> รับทำบัญชี.com
นิติบุคคลจดทะเบียนในสิงคโปร์ได้ยื่นคำขออนุญาตประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ขอประกอบธุรกิจบริการทดสอบการทำงาน การควบคุม การปฏิบัติงานเบื้องต้น การเคลื่อนย้ายอุปกรณ์และการทำความสะอาดบนแท่นพักท่อในระบบแท่นหลุมผลิตก๊าซในทะเล ให้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยมีระยะเวลาการประกอบธุรกิจในไทย 150 วัน การประกอบธุรกิจของนิติบุคคลจดทะเบียนในสิงคโปร์ จะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในไทยหรือไม่
นิติบุคคลจดทะเบียนในสิงคโปร์ ได้ยื่นขออน นิติบุคคลจ้างนิติบุคคลวงเงินเกิน 200,000