นิติบุคคลจดทะเบียนในสิงคโปร์ ได้ยื่นขออนุญาตประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 ขอประกอบธุรกิจบริการทดสอบการทำงาน การควบคุม การปฏิบัติงานเบื้องต้นการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ และการทำความสะอาด บนแท่นพักท่อในระบบแท่นหลุมผลิตก๊าซในทะเลให้แก่ บริษัท ก เข้ามาประกอบธุรกิจในไทย 150 วัน เมื่อบริษัท ก จ่ายเงินต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือไม่

          เงินได้จากการให้บริการดังกล่าว ถือเป็นกำไรจากธุรกิจ เมื่อนิติบุคคลในสิงคโปร์ไม่มีสถานประกอบการในไทย ตามข้อ 5 แห่งอนุสัญญาระหว่างไทยกับสิงคโปร์ จึงไม่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในไทย ตามข้อ 7 แห่งอนุสัญญาระหว่างไทยกับสิงคโปร์ และ มาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 18) พ.ศ.2505 บริษัทผู้จ่ายเงิน จึงไม่มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร แต่อย่างใด ​
นิติบุคคลจดทะเบียนในสิงคโปร์ ได้ยื่นขออนุญาตประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 ขอประกอบธุรกิจบริการทดสอบการทำงาน การควบคุม การปฏิบัติงานเบื้องต้นการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ และการทำความสะอาด บนแท่นพักท่อในระบบแท่นหลุมผลิตก๊าซในทะเลให้แก่ บริษัท เข้ามาประกอบธุรกิจในไทย 150 วัน เมื่อบริษัท จ่ายเงินต้องหักภาษี ที่จ่าย หรือไม่
นิติบุคคลจดทะเบียนในญี่ปุ่นดำเนินกิจการโ นิติบุคคลจดทะเบียนในสิงคโปร์ได้ยื่นคำขออ