นิติบุคคลจดทะเบียนในญี่ปุ่นดำเนินกิจการโดยมีวัตถุประสงค์ไม่แสวงหากำไร และได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากกระทรวงเศรษฐกิจการค้าอุตสาหกรรมระหว่างประเทศของญี่ปุ่นได้เข้ามาประกอบกิจการในไทย ไม่มีรายได้จากการประกอบกิจการในไทย แต่จะได้รับเงินช่วยเหลือจากสำนักงานใหญ่ในญี่ปุ่น เพื่อนำมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสาขาในไทยได้รับเงินช่วยเหลือจากสำนักงานใหญ่ เงินช่วยเหลือที่ได้รับจะถือเป็นรายได้ที่ต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากรหรือไม่

          เนื่องจากสาขาในไทยและสำนักงานใหญ่ของนิติบุคคลในญี่ปุ่นดังกล่าวเป็นนิติบุคคลเดียวกัน เงินช่วยเหลือที่สำนักงานใหญ่ในญี่ปุ่นให้กับสาขาในไทยเพื่อนำมาใช้เป็นค่าจ่ายใช้ในการดำเนินงานไม่ถือเป็นรายได้ของสาขาในไทยที่ต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
นิติบุคคลจดทะเบียนในญี่ปุ่นดำเนินกิจการโดยมีวัตถุประสงค์ไม่แสวงหากำไร และได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากกระทรวงเศรษฐกิจการค้าอุตสาหกรรมระหว่างประเทศของญี่ปุ่นได้เข้ามาประกอบกิจการในไทย ไม่มีรายได้จากการประกอบกิจการในไทย แต่จะได้รับเงินช่วยเหลือจากสำนักงานใหญ่ในญี่ปุ่น เพื่อนำมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสาขาในไทยได้รับเงินช่วยเหลือจากสำนักงานใหญ่ เงินช่วยเหลือที่ได้รับจะถือเป็นรายได้ที่ต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากรหรือไม่
นิติบุคคลจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ก่อสร้ นิติบุคคลจดทะเบียนในสิงคโปร์ ได้ยื่นขออน