นิติบุคคลจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะประกอบกิจการสร้างบ้านขายพร้อมที่ดินจะเสียภาษีธุรกิจเฉพาะอย่างไร

          การยื่นแบบแสดงรายการภาษีและการชำระภาษีของผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับกิจการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไรให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีกรณีดังกล่าวยื่นแบบแสดงรายการภาษีตามแบบที่อธิบดีกำหนดในขณะจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์พร้อมกับชำระภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมนั้น ตามมาตรา 91/10 แห่งประมวลรัษฎากร
นิติบุคคลจดทะเบียนตั้งใหม่ไม่ขอเลขประจำต นิติบุคคลจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ก่อสร้