นิติบุคคล ได้จัดสร้างหรือบำรุงรักษาสนามกีฬาของ เอกชน/ทางราชการ โดยในการใช้สนามกีฬาดังกล่าว มีการเก็บเงินค่าสมาชิกของชมรมแต่ละสนามกีฬา จุดประสงค์เพื่อใช้ในการทำความสะอาดสนาม/ห้องน้ำประจำสนาม นิติบุคคล มีสิทธินำรายจ่ายในการจัดสร้างหรือบำรุง รักษาสนามกีฬา ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 428) พ.ศ.2548 ได้หรือไม่

          นิติบุคคลจัดสร้างและบำรุงรักษาสนามกีฬาของเอกชนหรือราชการ โดยมีการเก็บเงินค่าสมาชิกของชมรมแต่ละสนามเพื่อใช้ในการทำความสะอาดสนามและห้องน้ำ จึงถือว่าเป็นกรณีที่มีการเก็บค่าบริการใด ๆ ตามมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 428) พ.ศ.2548 ดังนั้นนิติบุคคลจึงไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับรายจ่ายในการจัดสร้างหรือบำรุงรักษาสนามกีฬา ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 428) พ.ศ.2548
นิติบุคคล ได้จัดสร้างหรือบำรุงรักษาสนามกีฬาของ เอกชน/ทางราชการ โดยในการใช้สนามกีฬาดังกล่าว มีการเก็บเงินค่าสมาชิกของชมรมแต่ละสนามกีฬา จุดประสงค์เพื่อใช้ในการทำความสะอาดสนาม/ห้องน้ำประจำสนาม นิติบุคคล มีสิทธินำรายจ่ายในการจัดสร้างหรือบำรุง รักษาสนามกีฬา ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 428) พ.ศ.2548 ได้หรือไม่
นิติบุคคล ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร นิติบุคคลขายที่ดินที่มีไว้เพื่อประกอบกิจ