นำเข้าเคมีภัณฑ์ประเภทอาหารเสริมแร่ธาตุสำหรับสัตว์ทั้งที่ขึ้นและไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์

          1. การนำเข้า MANGANESE SULPHATE MONOHYDRATE เข้าลักษณะเป็นเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับสัตว์ เพื่อบำรุง รักษา ป้องกัน ทำลาย หรือกำจัดศัตรูหรือโรคของสัตว์ ตามมาตรา 81(1)(จ) แห่งประมวลรัษฎากร ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81(2)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร           2. การนำเข้า LUPROSIL (PROPIONIC ACID) และ TIXOSIL 38F (PRECIPITATED SILICA) ไม่เข้าลักษณะเป็นเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับสัตว์ เพื่อบำรุง รักษา ป้องกัน ทำลายหรือกำจัดศัตรูหรือโรคของสัตว์ ตามมาตรา 81(1)(จ) แห่งประมวลรัษฎากร ไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81(2)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร
นำเข้าอาหารเสริมสำหรับสัตว์ทั้งที่ขึ้นทะ นำเข้าเครื่องปั่นไอศกรีมจากอินเดีย สามาร