นำเข้าอาหารเสริมสำหรับสัตว์ทั้งที่ขึ้นทะเบียนและมิได้ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์

          1. ผลิตภัณฑ์ แอล-ไลซีนโมโน ไฮโดรคลอไรด์ จัดเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ ประเภทอาหารเสริมแร่ธาตุ ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2525 จึงไม่เข้าลักษณะเป็นอาหารสัตว์ที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา (81)(1)(ง) แห่งประมวลรัษฎากร  แต่เข้าลักษณะเป็นยาหรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับพืชหรือสัตว์เพื่อบำรุง รักษา ป้องกัน ทำลาย หรือกำจัดศัตรู หรือโรคของพืชและสัตว์ ที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81(1)(จ) และ (2)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร           2. ผลิตภัณฑ์ โคลีนคลอไรด์ 60% คอร์น คอป, ซิงค์ซัลเฟต โมโน ไฮเดรต ฟีดเกรด 35% และ 8% ฟลาโวมัยซิน พรีมิกซ์ ไม่เข้าลักษณะเป็นอาหารสัตว์ หรือเป็นเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับสัตว์เพื่อบำรุงรักษา ป้องกัน ทำลายหรือกำจัดศัตรูหรือโรคของสัตว์ จึงไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา (81)(1)(ง)(จ) และ (2)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร ​
นำเข้าสินค้าและเสียภาษีมูลค่าเพิ่มโดยมิไ นำเข้าเคมีภัณฑ์ประเภทอาหารเสริมแร่ธาตุสำ