นำเข้าสินค้าและเสียภาษีมูลค่าเพิ่มโดยมิได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ต่อมาส่งสินค้าที่นำเข้ากลับคืนไปภายใน 1 ปี จะขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างไร

          กรณีมิได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อนำเข้าสินค้าต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และส่งสินค้ากลับคืนภายใน 1 ปี ผู้นำเข้าไม่มีสิทธิ์ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ชำระไว้แล้ว
นำเข้าสินค้ามา 100 หน่วย กรมศุลกากรไม่ได นำเข้าอาหารเสริมสำหรับสัตว์ทั้งที่ขึ้นทะ