นำเข้าสินค้ามา 100 หน่วย กรมศุลกากรไม่ได้เปิดตรวจเรียกเก็บภาษีจากยอดที่สำแดง เมื่อถึงบริษัทพบว่าสินค้าสูญหาย 20 หน่วย ต้องนำส่งภาษีขายหรือไม่ กรณีบริษัทผู้ขายมีการทำประกันสินค้าสูญหายไว้ บริษัทเรียกค่าเสียหายจากบริษัทประกันได้ต้องทำอย่างไร

          ต้องนำส่งภาษีขายเนื่องจากภาษีซื้อใช้เต็มจำนวน สินค้าที่หายสามารถบันทึกต้นทุนได้และรับรู้รายได้ที่ได้รับจากบริษัทประกัน
นำเข้าสินค้าตัวอย่างจากต่างประเทศแจกให้แ นำเข้าสินค้าและเสียภาษีมูลค่าเพิ่มโดยมิไ